R

REGULAMIN BeYOURSeLF

 

&1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa podstawowe zasady korzystania z przestrzeni co-workingowej BeYOURSeLF (określanej w Regulaminie jako „BeYOURSeLF”) przez każdą osobę przebywającą na jej terenie, w tym w szczególności Członków i Użytkowników. Operatorem BeYOURSeLF jest spółka „Be Yourself” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwana dalej „Operatorem”).

2. Definicje użyte w regulaminie:

a) „Cennik” – oznacza wykaz opłat za świadczenia nieobjęte Umową Członkowską;

b)  „Członek” – oznacza podmiot wskazany w części komparycyjnej Umowy Członkowskiej, który zawarł Umowę Członkowską;

c) „Dozwolony Użytek” – oznacza wykorzystywanie Przestrzeni co-workingowej (BeYOURSeLF) na cele biurowe;

d) „Gość” – oznacza osobę odwiedzającą BeYOURSeLF na podstawie zaproszenia ze strony Członka lub Użytkownika;

e) „Lokal” – oznacza zamykane pomieszczenia biurowe przeznaczone do wyłącznego korzystania przez Członka i jego Użytkowników zgodnie z postanowieniami Umowy Członkowskiej i Regulaminu;

f) „Miejsce Spotkań” – oznacza część BeYOURSeLF przeznaczoną na organizację spotkań, wyznaczoną przez Operatora;

g) „Operator” – oznacza Real Estate Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;

h) „Przestrzeń Wspólna” – otwarta przestrzeń biurowa z dostępem do infrastruktury biurowej, w tym Miejsca spotkań;

i) „Regulamin Kompleksu” – zespół zasad porządkowych obowiązujących w kompleksie, gdzie BeYOURSeLF się znajduje (lub będzie się znajdować); aktualny tekst Regulaminu Kompleksu znajduje się na stronie www.BeYS.pl.

j) „System” – oznacza informatyczny system służący do wspomagania korzystania z Usług oraz komunikacji z Członkami i Użytkownikami;

k) „Umowa Członkowska” – kompleksowa umowa członkowska w BeYOURSeLF , zawarta pomiędzy Członkiem a Operatorem, a obejmująca w szczególności niniejszy Regulamin

l) „Usługi” – oznacza zakres uprawnień Członków określony w Umowie Członkowskiej i niniejszym Regulaminie;

m) „Użytkownik” – oznacza osobę uprawnioną do użytkowania BeYOURSeLF na podstawie Umowy Członkowskiej.

3. Niniejszy Regulamin wraz z Regulaminem Kompleksu określa zasady korzystania z

 

&2. Rejestracja Członka

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Przestrzeni Wspólnej, Członek oraz jego Użytkownicy są zobowiązani jest do rejestracji w Systemie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.BeYS.pl.

2. System zapewnia m. in. następujące funkcjonalności: rezerwacja Miejsca Spotkań, powiadomienia, kanał komunikacji.

 

&3. Korzystanie z przestrzeni wspólnej

1. Członkowie i Użytkownicy mają dostęp do Przestrzeni Wspólnej całą dobę, siedem dni w tygodniu.

2. Członek może korzystać z Przestrzeni Wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zgodnie postanowieniami Umowy Członkowskiej i niniejszego Regulaminu, w sposób nieutrudniający korzystania z Przestrzeni Wspólnej innym Członkom.

3. Członek ma prawo do zapraszania Gości. Spotkania mogą odbywać się w Miejscu Spotkań lub innych wydzielonych miejscach w Przestrzeni Wspólnej. Goście nie mogą przebywać w Przestrzeni Wspólnej bez Członka, który ich zaprosił.

 

&4. Przepisy porządkowe

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przestrzeni Wspólnej (w tym Członkowie, Użytkownicy, Goście) zobowiązane są do:

a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kompleksu;

b) naprawienia na własny koszt wszelkich wyrządzonych szkód i zniszczeń powstałych z ich winy lub z winy zaproszonych przez nich gości. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia mienia Operatora należy mu niezwłocznie zgłaszać;

c) zachowania w poufności informacji dotyczących Operatora oraz innych Członków i ich działalności, oraz do niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność;

d) nieprzebywania w Przestrzeni Wspólnej po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków i/lub środków odurzających, substancji psychotropowych, środków halucynogennych i zastępczych oraz prekursorów kategorii 1 w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, niewnoszenia i niespożywania alkoholu i innych używek, a także niepalenia wyrobów tytoniowych na terenie BeYOURSeLF;

e) nieużywania urządzeń emitujących nadmierny hałas, nagrywania obrazu, korzystania z telefonów komórkowych w przestrzeniach wspólnych oraz słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez użycia słuchawek;

f) dbania o BeYOURSeLF w celu zachowania jego wysokiego standardu;

g) stosowania się do poleceń Operatora.

2. Zabronione jest:

a) odstępowanie kart kontroli dostępu oraz kluczy innym osobom i umożliwianie dostępu do Przestrzeni Wspólnej osobom nieuprawnionym. Członkowi nie przysługuje prawo podnajmu przedmiotu Umowy ani jego użyczenia, oddania w dzierżawę bądź do bezpłatnego korzystania osobie trzeciej ani też przekazania osobie trzeciej praw i obowiązków wynikających z Umowy Członkowskiej bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

3. Członek zobowiązany jest zgłosić Operatorowi utratę klucza do biura/karty dostępu. Wydanie duplikatu następuje za opłatą w wysokości 50,00 PLN netto.

4. Za rzeczy pozostawione na terenie Przestrzeni Wspólnej wyłączną odpowiedzialność ponosi Członek.

5. Członek zobowiązany jest do troski o Przestrzeń BeYOURSeLF (w tym o przestrzenie wspólne i o Lokal).

 

skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.